Firma

 

 

  Sprzedam nieruchomość gruntową (prawo użytkowania wieczystego gruntu – działka nr 530/37, karta mapy 3, obręb Graboszyce, gmina Zator, KW nr KR1E/00015449/1 powierzchnia 3150m2) wraz z budynkiem mieszkalnym czterolokalowym oraz budynkiem czterostanowiskowego garażu, które stanowią odrębne nieruchomości  posadowione na ww. działce gruntowej.
Budynek mieszkalny składa się z 4 mieszkań: 2x39,80m2, 2x62m2. Trzy mieszkania niezamieszkałe, jedno zamieszkałe(62m2) – umowa najmu.
Budynek garażu składa się z 4 stanowisk o powierzchni 4x15,90m2.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Graboszyce działka położona jest na terenie oznaczonym MRU27 opisany jako teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej.

 

Cena wywoławcza: 192 000 PLN
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty podatku PCC w wysokości 2% ceny zakupu.

 

Oferty należy składać pisemnie  w zamkniętych kopertach na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o., ul. Gołonoska 138A, 42-523 Dąbrowa Górnicza opisanych hasłem „Budynek Graboszyce”
Telefon kontaktowy: 32 792 79 64, 602429158
Osoba do kontaktu: Jerzy Sopala
Termin składania ofert: do 17.07.2017 r.

 

 

  

 

@2006 ESAProjekt Sp. z o.o.